sfeer_beeld_1

Algemene Voorwaarden pretecho

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Op alle overeenkomsten van Echografiepraktijk BabyImage, gevestigd te Gorinchem aan de Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohmanstraat 78a, zijn van toepassing deze algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 1.2. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts dan bindend indien ze schriftelijk tussen Echografiepraktijk BabyImage en haar cliënt zijn overeengekomen.

Artikel 2 Afspraak echoscopie
2.1. Het maken van een afspraak voor het laten maken van een echo kan telefonisch geschieden. Nadat telefonisch de afspraak is gemaakt volgt een schriftelijke bevestiging waarbij gelijktijdig deze algemene voorwaarden zullen worden meegezonden. Gelet hier op worden cliënten geacht kennis genomen te hebben van onderhavige algemene voorwaarden zodat deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst met Echografiepraktijk Baby Image. De afspraak voor een echo is definitief op het moment dat deze schriftelijk is bevestigd. De afspraak tot het maken van een echo geschiedt, evenals het laten uitvoeren van de betreffende echo, uit vrije wil en keuze van de individuele cliënt.

Artikel 3 Echo
3.1. Uitdrukkelijk dient opgemerkt te worden dat de overeenkomst die gesloten wordt met Echografiepraktijk Baby Image geen geneeskundige behandelingsovereenkomst is in de zin van artikel 7:446 e.v. BW. Het doel van de echo is immers niet medisch diagnostisch. Er wordt niet gezocht naar eventuele afwijkingen van en aan het ongeboren kind. Er wordt niet gekeken c.q. gezocht naar pathologische verschijnselen.

Artikel 4 Duiden van het geslacht
4.1. Bij het eventueel duiden van het geslacht van het ongeboren kind kan nimmer honderd procent zekerheid gegeven worden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1. Gelet op de inhoud van artikel 3 kan Echografiepraktijk Baby Image nooit aangesproken worden in verband met mogelijk achteraf gebleken afwijkingen het ongeboren kind betreffende. Echografiepraktijk Baby Image acht zich niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, tenzij te wijten aan opzet dan wel grove roekeloosheid aan de zijde van Echografiepraktijk BabyImage. Onder schade dient in deze begrepen te worden alle mogelijke schade in het ruimste zin des woords. 5.2. Gelet op de inhoud van artikel 4 kan Echografiepraktijk Baby Image niet aansprakelijk gehouden voor enige foutieve inschatting betreffende het geslacht van het ongeboren kind. 5.3. De uitsluiting van aansprakelijkheid beperkt zich niet slechts tot schade betreffende het ongeboren kind maar ook tot schade betreffende de cliënt.

Artikel 6 Schadelijke effecten
6.1. Gelet op de stand der wetenschap en ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografie-apparatuur. Echografiepraktijk Baby Image kan daarom geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor mogelijke effecten op de langere termijn en sluit daarom elke aansprakelijkheid terzake in welke vorm dan ook bij deze uit.

Artikel 7 Betaling
7.1. Betaling geschiedt uitsluitend contant. Pinnen is mogelijk. 7.2. Bij het niet voldoen aan de betalingscondities is Echografiepraktijk Baby Image gerechtigd het beeldmateriaal betreffende de echo onder zich te houden.

Artikel 8 Overmacht
8.1. Indien in geval van overmacht aan de zijde van Echografiepraktijk Baby Image een reeds bevestigde afspraak geen doorgang kan vinden wordt haar verplichting opgeschort dan wel geannuleerd. De verplichting tot het uitvoeren van de overeenkomst herleeft indien zover binnen 1 week nadien een nieuwe afspraak gepland kan worden. Aan overmacht wordt gelijk gesteld eenonvoorziene omstandigheid betreffende personen en /of materialen waarvan Echografiepraktijk Baby Image zich bij de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of evenredig kostbaar wordt dat daardoor naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer door de cliënt kan worden gevergd. In geval van overmacht is Echografiepraktijk Baby Image bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat de cliënt daardoor enig recht heeft op schadevergoeding.

Artikel 9 Annuleren
9.1.Annulering door de cliënt van een afspraak dient minimaal 24 uur voor het geplande tijdstip van de afspraak plaats te vinden. Bij tijdige annulering zijn geen kosten verschuldigd. Bij niet tijdige annulering, dan wel bij het niet verschijnen op de afspraak, worden 50% van de kosten in rekening gebracht.

Artikel 10 Overig
10.1.Zonder schriftelijke toestemming van Echografiepraktijk Baby Image is het geheel of gedeeltelijk overnemen van het beeldmateriaal uitdrukkelijk verboden. Het beeldmateriaal wordt zonder toestemming van de cliënt niet aan derden door Echografiepraktijk Baby Image overgedragen. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Foto's